Potočná 248/14, Skalica

+421 904 009 276

info@seapoint.sk
Detailné pokyny k ceste – pokiaľ Zákazníkovi nie sú už známe z katalógu či uzatvorenej Zmluvy - CK odosiela, akonáhle ich bude mať k dispozícii (cca 3-7 dní pred začiatkom Zájazdu). Pokiaľ je termín začiatku Zájazdu v dobe kratšej ako 3 dni od záväznej objednávky (spísanie Zmluvy), budú pokyny zaslané zvyčajne obratom po spracovaní Zmluvy pracovníkom CK alebo CA Seapoint. Je dôležité na Zmluvu vždy uviesť aktuálnu e-mail adresu, telefonický kontakt a korešpondenčnú adresu, na ktorej sa objednávateľ momentálne zdržiava.

Charterové lety: Pokyny sú zasielané zvyčajne na e-mailovú adresu Zákazníka. Ubytovacie poukazy, letenky, prípadne ďalšie doklady sú vydávané zástupcom CK na letisku v stánku označenom logom CK, alebo sú odovzdané elektronicky. 

U skorých odletov cca do 3 dní je doručenie pokynov riešené elektronicky. Poukazy, letenky, prípadne ďalšie doklady sú vydávané zástupcom CK na letisku, alebo sú odovzdané elektronicky.

Linkové lety: CK zasielajú zvyčajne kompletné odbavenie vrátane ubytovacích poukazov a leteniek poštou na korešpondenčnú adresu Zákazníka, alebo sú odovzdané elektronicky. V tomto prípade už na letisku nebude prítomný zástupca danej CK. Výnimočne sú pokyny zasielané emailom a ubytovacie poukazy, letenky, prípadne ďalšie doklady sú odovzdané zástupcom CK na letisku, alebo odovzdané elektronicky. U skorých odletov cca do 3 dní je doručenie riešené elektronicky alebo kuriérskou službou, a pod. Niekedy na náklady Zákazníka, pokiaľ je tak dohodnuté.

Za stratu a poškodenie batožiny počas leteckej prepravy zodpovedá letecká spoločnosť. V takomto prípade je klient osobne povinný stratu alebo poškodenie batožiny nahlásiť okamžite priamo na letisku v tranzitnej hale v reklamačnom oddelení (Baggage claim), kde si nechajte potvrdiť protokol tzv. (P.I.R.), ktorý je nevyhnutný pri uplatňovaní si nároku na odškodnenie. V prípade nedodržania tohto postupu nárok na náhradu za vzniknutú škodu zaniká. Náklady spojené s vybavovaním reklamácie hradí klient. Doporučujeme pripoistenie pre prípad straty alebo poškodenia batožiny. Ak je batožina poškodená, oneskorená, stratená alebo zničená, musí Zákazník podať sťažnosť písomne leteckému dopravcovi čo najskôr. V prípade poškodenia odbavenej batožiny, musí Zákazník podať písomnú sťažnosť do siedmych pracovných dní a pokiaľ bola oneskorená, potom do 21 dní, v oboch prípadoch od dátumu, kedy bola batožina Zákazníkovi vydaná. Vždy je nutné sa preukázať palubnou vstupenkou a dokladom o batožine odovzdanej leteckej spoločnosti k preprave. Starostlivo uchovajte batožinový lístok, ktorý Vám je odovzdaný súčasne s palubnou vstupenkou a je nevyhnutný pre identifikáciu omeškanej, stratenej alebo poškodenej batožiny. Podrobnejšie informácie o postupe pri reklamácii batožiny sú uvedené na internetovej stránke zmluvného leteckého prepravcu. 

Na základe predpisov a bežných dohôd v medzinárodnej leteckej doprave si CK vyhradzujú možnosť zmeny miesta odletu, trasy letu (príp. medzipristátie), leteckej spoločnosti, typu lietadla a letového plánu.

Zmena časov letu: Zákazník berie na vedomie, že odletové časy uvedené napr. na webe, v katalógu CK a pod. sú časy orientačné, ktoré sa môžu zmeniť. Presné platné časy odletov a príletov vrátane trasy sú uvedené vo Vašich cestovných dokladoch (letenke).

Prvý a posledný deň leteckých Zájazdov je určený k preprave a nie k vlastnej dovolenke.

Let môže z hľadiska dĺžky trvania čiastočne alebo i celkom zasahovať do dňa nasledujúceho. Zmeny letových časov sa môžu uskutočniť i krátkodobo (v niektorých prípadoch i niekoľko hodín) pred odletom a oneskorenia sú v posledných  rokoch bežné. Je to spôsobené nielen počasím, ale najmä preplnením vzdušných koridorov. CK maximálne usilujú o vylúčenie týchto rušivých vplyvov a prosia v prípade zmeny odletových časov, popr. pri oneskorení, o Vaše pochopenie.

Každý Zákazník má nárok na bezplatnú dopravu batožiny, vrátane príručnej batožiny do max.váhy, ktorá je stanovená leteckou spoločnosťou. Túto informáciu obdrží Zákazník zvyčajne v pokynoch pred cestou, ktoré budú zaslané cca 3-7 dní pred zahájením Zájazdu. Pri nadváhe batožiny je spravidla účtovaný poplatok.

Pozor na váhové limity batožiny, napr. maximálna váha batožiny na jednu osobu je zvyčajne 15 kg, ak cestujú však 2 osoby s jednou batožinou váha sa nenásobí, ale je stanovená zvyčajne na 32 kg. Niektoré letecké spoločnosti majú určité obmedzenia ako na váhu, tak aj na počet batožiny a ďalšie podmienky (sčítanie váhy atď.). Sledujte prosím starostlivo inštrukcie k odletu zaslané z CK alebo CA Seapoint.

Príručná batožina nesmie podľa medzinárodných predpisov z bezpečnostných dôvodov obsahovať predmety, ktoré je možné klasifikovať ako nebezpečné. Pokiaľ budú v príručnej batožine nájdené tieto nebezpečné predmety, majú pracovníci letiskovej správy právo na ich zabavenie a likvidáciu. Najmä upozorňujeme na manikúrové nožničky, nože, zápalky, spreje (parfum) a pod.
Doporučujeme pripoistenie pre prípad straty alebo poškodenia batožiny. Ak je batožina poškodená, oneskorená, stratená alebo zničená, musí Zákazník podať sťažnosť písomne leteckému dopravcovi čo najskôr. V prípade poškodenia odbavenej batožiny, musí Zákazník podať písomnú sťažnosť do siedmych pracovných dní a pokiaľ bola oneskorená, potom do 21 dní, v oboch prípadoch od dátumu, kedy bola batožina Zákazníkovi vydaná. Vždy je nutné sa preukázať palubnou vstupenkou a dokladom o batožine odovzdanej leteckej spoločnosti k preprave.

Bicykle, surfy a iné.: Preprava neskladnej batožiny (napr. bicyklov, golfových bagov, surfov a pod.) musí byť nahlásená v CK či CA Seapoint už pri bookovaní Zájazdu (väčšinou za poplatok).

Z bezpečnostných dôvodov sa nemôžu vyššie uvedené predmety spravidla prevážať autobusmi určenými pre transfer do/z hotela. Zodpovedajúca doprava je zaisťovaná na vlastné náklady Zákazníkom. Prepravu môže za poplatok zaistiť i CK či CA Seapoint. Na túto prepravu sa však nevzťahuje cestovné poistenie a CK ani CA Seapoint nenesie zodpovednosť za škody akéhokoľvek druhu, spôsobené na prepravovanom predmete.

Pri leteckej preprave tehotných žien do konca 34. týždňa tehotenstva, ktoré sú bez zdravotných komplikácií, nie je zvyčajne vyžadované potvrdenie ošetrujúceho lekára. Pokiaľ má tehotná žena v dobe do konca 34. týždňa tehotenstva zdravotné problémy, je obvykle nutné predložiť na predpísanom formulári potvrdenie ošetrujúceho lekára, že tehotná žena môže absolvovať leteckú dopravu. Pri doprave tehotných žien od konca 34. týždňa tehotenstva je obvykle vždy nutné predložiť lekárske potvrdenie na formulári, ktorý Vám na vyžiadanie zašleme. Lekárske potvrdenie nesmie byť vystavené skôr ako 6 dní pred nástupom cesty. Tehotné ženy po 34.týždni (u viacpočetného tehotenstva po 28.týždni) tehotenstva nie sú dopravcom k preprave vôbec akceptované. Viac informácií nájdete v prepravných podmienkach jednotlivých dopravcov, ktoré sa môžu od seba čiastočne líšiť a ktoré Vám radi sprostredkujeme.

V prípade lodných plavieb, prenájmu lodí, Zájazdov lodnou dopravou či zaoceánske plavby, nie sú lode vybavené pre asistenciu počas tehotenstva alebo pôrodu, preto nemôžu byť prijaté takéto zákazníčky na palubu lodi v prípade, že bude predpokladaný deň odjazdu/odplavenia v 24. alebo vyššom týždni tehotenstva. Ďalšie obmedzenia pre dovolenku na lodi, či zahrňujúce v sebe pobyt na lodi, nebudú prijaté deti, ktoré nedosiahnu minimálne 6 mesiacov veku do 1. dňa plavby. Minimálny vek pre plavby dlhšie ako 15 dní (Afrika, Ďaleký Východ, Indický oceán a unikátne plavby) je 12 mesiacov veku.

Bez poistenia neodporúčame vôbec vycestovať. S obsahom poistnej zmluvy sa dôkladne zoznámte. Súčasne sa informujte, s ktorými štátmi má SR zjednané poskytovanie bezplatnej zdravotnej starostlivosti. Tieto informácie nájdete na www.mzv.sk

Prečo uzatvárať cestovné poistenie?

Výjazd do zahraničia by sa nemal podceňovať z hľadiska prípadných rizík aj v prípadoch, kedy ide o krátkodobý pobyt. Cestovné zdravotné poistenie pri pobyte v cudzine chráni pred rizikom spojeným s náhlym ochorením či úrazom. Uzatvorením poistnej zmluvy sa vyhnete mnohým komplikáciám v prípade náhleho ochorenia či úrazu, nakoľko náklady spojené s liečením v cudzine môžu, v prípade chýbajúceho poistenia, spôsobiť značné starosti a finančné problémy.

Upozorňujeme, že poistenie storna zájazdu je možné zakúpiť iba súčasne so Zájazdom, neskôr zakúpené poistenie na storno zájazdu nemôže byť zo strany usporiadateľa Zájazdu akceptované.

Prečo odporúčame uzatvoriť komerčné poistenie aj do členských krajín EU?

Pretože zo zákonného zdravotného poistenia slovenský občan:

  • má nárok na náhradu urgentnej lekárskej starostlivosti poskytnutej iba v štátnych zariadeniach
  • nemá nárok na náhradu nákladov na prevoz do SR (pri chorobe, úraze či smrti)
  • nemá nárok na akúkoľvek asistenčnú službu
  • hradí rovnakú spoluúčasť ako miestni poistenci (za lieky,  zákroky, pobyt v nemocnici atď.)
  • vynaložená spoluúčasť na škode vo väčšine prípadoch vysoko presiahne čiastku, ktorú by klient zaplatil pri uzatvorení poistnej zmluvy

Každý zákazník slovenského občianstva je povinný mať so sebou do zahraničia platný cestovný pas, alebo pri cestovaní do krajín Schengenského priestoru občiansky preukaz. Občania ostatných štátov sú povinný preveriť si podmienky vstupu do krajiny na príslušnej ambasáde štátu, kam budú cestovať, prípadne štátu, na ktorého územie v rámci dopravy vstúpia (prejazd krajinami pri autobusovej doprave, prestupy pri leteckej doprave, atď.). Tieto úrady ako jediné môžu poskytnúť záväznú a úplnú informáciu. Cestujúci sú povinní akékoľvek vízové formality zaistiť si sami ešte pred vycestovaním, pokiaľ neboli zaistené CK. Každé dieťa musí mať svoj vlastný cestovný pas. Toto platí pre všetky deti v akomkoľvek veku, tj. aj pre deti mladšie ako 2 roky. Do niektorých, predovšetkým arabských alebo moslimských krajín, nemusí byť pustená samostatne cestujúca žena, alebo môžu nastať iné obmedzenia.

Pred vycestovaním odporúčame Zákazníkom registráciu v projekte Ministerstva zahraničných vecí (registrácia občanov Slovenskej republiky pri cestách do zahraničia). Registrácia je zadarmo a umožňuje účinne organizovať pomoc slovenským občanom, ktorí poskytnú na dobrovoľnom základe informácie o svojom plánovanom pobyte v zahraničí.

CK obvykle v rámci základnej ceny zájazdu zaisťujú pre Zákazníkov slovensky alebo česky hovoriacich zástupcov v mieste pobytu. Táto služba nemusí byť pri individuálnych Zájazdoch "na mieru" zabezpečená. Pokiaľ sa vyskytne počas Vášho pobytu akýkoľvek problém, oznámte túto skutočnosť zástupcovi CK. V záujme nás všetkých je, aby bol problém na mieste vyriešený a aby ste strávili dovolenku podľa Vašich predstáv a aby ste sa vracali späť domov spokojní. Tento servis predovšetkým v exotických destináciách je väčšinou uskutočňovaný prostredníctvom obchodných partnerov organizujúcej CK. To znamená, že býva obvykle v nemeckom alebo anglickom jazyku a jeho rozsah sa obmedzuje na zaistenie základných informácií, event. sprostredkovanie výletu. V nutných prípadoch sa obráťte na pracovníkov recepcie hotela, zástupcu zahraničného partnera osobne alebo telefonicky alebo využite asistenčnú non-stop linku CK uvedenej v pokynoch na cestu, pokiaľ je takáto linka pre daný Zájazd alebo službu zriadená. Je nutné rozlišovať sprievodcov a doprovod, sprievodcov na prehliadkach pamiatok, asistenciách pri transféroch atď.

Hotel – izby zvyčajne bez možnosti varenia

Hotelové apartmány - izba tvorená zvyčajne najmenej dvoma miestnosťami, oddelenými i prepážkou bez dverí

Pavilóny, depandance a penzióny - hotelová úroveň

Štúdio - ubytovacia jednotka s možnosťou varenia v jednej miestnosti

Apartmán - ubytovacia jednotka zvyčajne s možnosťou varenia tvorená zvyčajne najmenej dvoma miestnosťami

Bungalovy a chaty - menej podlažná ubytovacia jednotka, s i bez možnosti varenia

Karavan - mobilná ubytovacia jednotka zvyčajne s možnosťou varenia, zaparkovaná zvyčajne v kempe

Ubytovanie v súkromí - jednotlivé hostinské izby zvyčajne bez možnosti varenia v domoch (bytoch) fyzických osôb. 

Rozdeľovanie izieb je plne v kompetencii recepcie hotela (pokiaľ nemáte služby typu "izba s výhľadom na more" zakúpené) a CK ani CA Seapoint na toto nemá žiadny vplyv. Jednolôžkové izby sú spravidla s príplatkom a nemusia byť celkom identické s dvojlôžkovými izbami. V niektorých hoteloch môže byť za trojlôžkovú izbu považovaná dvojlôžková izba s prístelkou. Výhľad na more a ďalšie služby je možné garantovať iba vtedy, pokiaľ sú spoplatnené a Zákazníkom uhradené.
Prístelkou môže byť pohovka, rozkladací gauč, váľanda alebo lehátko a nie je vždy pevnou súčasťou vybavenia izby. Pridaním prístelky do izby je nutné počítať s určitým priestorovým obmedzením. Jednotlivé izby nemusia byť rovnako vybavené a situované, ako prezentujú fotografie na webe CK, či CA Seapoint. CK nemôže garantovať zaistenie izby zobrazenej na fotografií na www či v katalógu dodanom managementom hotela.
Možnosť ubytovania sa v deň príchodu je podľa možností hotela a väčšinou nie je skôr ako v 14. hodine. Skorý príchod či neskorý odchod neoprávňuje k ďalšiemu používaniu izby. V niektorých prípadoch CK ponúkajú možnosť zakúpenia služby skoršieho ubytovania, tzn. “early check-in” a neskoršieho opustenia izby, tzn. “late check-out”. Podľa kapacity ubytovacieho zariadenia nemusia byť tieto služby umožnené, či môžu byť realizované formou zvláštnej miestnosti či menšej izby atď. Podľa medzinárodných zvykov musia hostia opustiť izby v deň odchodu zvyčajne do 12:00 hodiny. 

all inclusive - celodenné stravovanie (tj. plná penzia, niekedy i ďalšie občerstvenie) vrátane nápojov, je zahrnuté v cene. Konkrétny rozsah stravovania sa riadi pravidlami, ktoré stanoví hotel. Je potrebné počítať s tým, že čerpanie stravovacích služieb prebieha v stravovacích časoch stanovených hotelom, nie nepretržite.

ultra all inclusive - spravidla zahŕňa okrem služieb all inclusive i využitie športových aktivít, či iných služieb v rámci hotela zadarmo (napr. tenis, masáž, návšteva kaderníka, wellness…).

Začiatok a koniec čerpania služieb all inclusive sa riadi časom nasťahovania do izieb a ich uvoľnením, rovnako tak otváracími a prevádzkovými dobami jednotlivých reštaurácií a barov v hoteli a pod. a je plne v kompetencii ubytovacieho zariadenia.

Rozsah čerpania služieb v prvý a posledný deň môže byť čiastočne z tohto dôvodu obmedzený. Pokiaľ je stravovanie formou all inclusive, je z organizačných dôvodov vo väčšine hoteloch nutné nosiť nepretržite plastikový náramok, preukazovať sa číslom izby, kľúčom atď.

Pomerne častým a veľmi sa opakujúcim negatívnym javom je dovoz "suvenírov", ktoré podliehajú dohovoru CITES o ohrozených druhoch živočíchov a rastlín (koraly, niektoré druhy kaviáru, lastúr, schránok morských živočíchov, výrobky z kože, niektoré živé zvieratá a rastliny). Podrobnejšie informácie sú taktiež k dispozícii na: http:www.sizp.sk. Zákazník by si mal pred dovozom zistiť, prípadne byť poučený či tovar, ktorý kupuje a má v úmysle doviesť do SR, nepodlieha zákazom alebo obmedzeniam podľa právnych predpisov o ochrane niektorých druhov živočíchov a rastlín alebo výrobkov z nich.