Potočná 248/14, Skalica

+421 904 009 276

info@seapoint.sk

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Úvodné ustanovenia

1.1  Pre účely týchto Podmienok  sa zájazdom, v súlade so zákonom č.281/2001 Z.z., o zájazdoch a podmienkach  podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr (ďalej len „Zákon“), rozumie vopred pripravená a zorganizovaná kombinácia najmenej dvoch z nasledujúcich služieb, ak je predávaná  alebo  ponúkajúca  k predaju  za súhrnnú cenu a ak je služba poskytovaná po dobu presahujúcu 24 hodín alebo ak zahŕňa ubytovanie cez noc, a) doprava, b) ubytovanie, c) iné služby, ktoré nie sú  doplnkom dopravy alebo ubytovania a tvoria významnú časť Zájazdu, alebo ktorých cena tvorí aspoň 20 % súhrnnej ceny Zájazdu, poprípade aj jednotlivé služby poskytované spoločnosťou CA Seapoint alebo príslušnou CK samostatne (ďalej len „Zájazd“).

1.2  Ing. Zuzana Stehlíková – Seapoint, ďalej len CA Seapoint, je ako cestovná agentúra, autorizovaným predajcom Zájazdov renomovaných cestovných kancelárií (ďalej len „CK“), s ktorými má uzatvorenú riadnu zmluvu o predaji Zájazdov. Všetky CK, s ktorými CA Seapoint spolupracuje, sú riadne poistené proti úpadku CK a vo väčšine prípadov fungujú na Slovenskom trhu už niekoľko rokov.

1.3  Ponuka Zájazdov na stránke www.seapoint.sk je zostavovaná a pravidelne aktualizovaná na základe elektronicky prijímaných dát od CK. Všetky tieto údaje sú platné k dátumu ich uverejnenia na Webe. CA Seapoint nezodpovedá za prípadné následné zmeny jednotlivých ponúk zo strany jednotlivých CK.

1.4  CA Seapoint si vyhradzuje právo na chybu publikovaných cien, termínov a ďalších údajov v ponuke. Záväzná pre Zákazníka je len cena a ďalšie podmienky uvedené na platne uzavretej cestovnej zmluve s príslušným usporiadateľom Zájazdu.

1.5  Zájazd od CA Seapoint si môže kúpiť akákoľvek osoba staršia 18 rokov, ktorá uzatvorí s CA Seapoint alebo príslušnou CK cestovnú zmluvu (či inú zmluvu na ponúkané služby), alebo tá osoba, v ktorej prospech bola táto zmluva uzatvorená. Zákazníkom je pre účely týchto Podmienok aj osoba, ktorá odoslala nezáväznú objednávku na Zájazd alebo inú službu v súlade s článkom 3 týchto Podmienok (ďalej len „Zákazník“).

2. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

2.1 Každý Zákazník môže poslať ľubovoľné množstvo nezáväzných objednávok (rezervácií) na ponúkané Zájazdy. CA Seapoint nemá v okamihu prijatia objednávky, informácie o tom, či je daný zájazd voľný alebo nie. Táto informácia je potvrdená a prípadne spresnená až následne usporiadateľom Zájazdu, príslušnou CK.

2.2 Zákazník berie na vedomie, že u niektorých ponúk (najmä pri Zájazdoch na poslednú chvíľu – „Last minute“ alebo v ďalších prípadoch) nemusia byť uvedené kompletné informácie. Tieto informácie o Zájazde budú Zákazníkovi spresnené po obdržaní objednávky.

2.3 CA Seapoint si vyhradzuje právo po odoslaní Zákazníkovej objednávky na opravu prípadných nepresností, ktoré môžu vzniknúť pri nahrávaní Zájazdov do databázy či v dôsledku zmeny okolností na strane usporiadateľa Zájazdu, ktoré nebolo možné v ponuke uviesť.

2.4 Vybavenie objednávok Zákazníkov je riešené nasledovne:

Po tom, čo Zákazník v súlade s článkom 2.1 týchto Podmienok vykoná objednávku vybraného Zájazdu a CA Seapoint túto objednávku dostane, vykoná CA Seapoint rezerváciu Zájazdu. Rezervácia je možné realizovať v priebehu prevádzkovej doby príslušnej CK a CA Seapoint. V prípade akéhokoľvek problému s rezerváciou CA Seapoint bezodkladne kontaktuje Zákazníka a dohodne ďalší postup.

2.5 Ak je objednávka zo strany Zákazníka akceptovaná CA Seapoint aj príslušnou CK, dôjde k uzavretiu zmluvy, a to nasledujúcim spôsobom a pri splnení uvedených podmienok:

(a) Vznik zmluvného vzťahu v prípade, kedy je usporiadateľom Zájazdu CK:

Ak je objednávka Zákazníka akceptovaná príslušnou CK, ktorá je usporiadateľom objednaného Zájazdu, je Zákazníkovi odovzdaný zo strany CA Seapoint návrh Zmluvy medzi Zákazníkom a príslušnou CK, a to spolu s potrebnými pokynmi na jej vyplnenie, podpis a úhradu Zájazdu. Zmluva spolu s pokynmi a týmito Podmienkami je Zákazníkovi zaslaná e-mailom alebo odovzdaná osobne na adrese prevádzky CA Seapoint: Potočná 14, Skalica 90901. CA Seapoint tiež môže informovať Zákazníka o tom, do akej doby je potrebné návrh zmluvy prijať; ak bude Zmluva prijatá po tomto termíne, návrh zaniká a na uzavretie Zmluvy nedôjde. Ak nie je doba na prijatie Zmluvy Zákazníkovi oznámená, má sa za to, že návrh Zmluvy zaniká po uplynutí najneskôr 3 dní od jej doručenia.

Zákazník je povinný v prípade akceptácie ponuky zaslať podpísanú zmluvu, vrátane dokladu o vykonanej platbe, na adresu CA Seapoint. Zaslanie inému subjektu (napr. CK) môže viesť k tomu, že Zájazd nebude možné uskutočniť. Termíny pre platbu zálohy alebo doplatku sú pre Zákazníka záväzné a CA Seapoint nie je zodpovedná za následky omeškania zo strany Zákazníka (zo strany CK môže dôjsť napr. k stornu rezervácie alebo Zájazdu).

2.6 Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej písomného potvrdenia zo strany CA Seapoint, resp. príslušnej CK. Ak nie je zmluva potvrdená, uplatní sa úprava uvedená v článku 3.4 týchto Podmienok.

2.7 Pred uzavretím zmluvy je na žiadosť Zákazníka CA Seapoint povinná predložiť k nahliadnutiu doklad o poistení zájazdu pre prípad úpadku CK, ktorá je prevádzkovateľom Zájazdu. 

2.8 Ak nie je u daného Zájazdu výslovne uvedené inak, cena za „Dieťa“ je platná zvyčajne pre dieťa na 1. prístelke v sprievode dvoch osôb. Táto ponuka je obmedzená vekom dieťaťa podľa pokynov jednotlivých zastupovaných CK či zahraničných dodávateľov.

2.9 Zákazník si je vedomý toho, že organizujúca CK môže využívať služby obchodných partnerov, tzn. že napr. služby poskytované v mieste pobytu Zákazníka budú vykonávané zamestnancom obchodného partnera organizujúcej CK, ktorým môže byť ako iný subjekt so sídlom v Slovenskej republike, tak aj v zahraničí.

3. Platba

3.1 Zákazníkovi sú pokyny k platbe odovzdané v písomnej forme, a to spravidla e-mailom spolu s návrhom zmluvy, popr. sú fakturačné údaje uvedené v Zmluve.

3.2 Ak nie je v Zmluve alebo medzi účastníkmi dohodnuté inak, za bežné Zájazdy objednávané obvykle viac ako jeden kalendárny mesiac pred uskutočnením zájazdu zaplatí Zákazník obvykle 50% z jeho plnej ceny, a to bezodkladne v čase uzavretia zmluvy, následne potom obvykle jeden kalendárny mesiac pred čerpaním prvej služby (nástupom na Zájazd) doplatí zvyšnú sumu do plnej ceny Zájazdu dohodnutej v Zmluve.

3.3 Ak nie je v Zmluve alebo medzi účastníkmi dohodnuté inak, Zájazdy typu „last minute“ a Zájazdy objednávané obvykle menej ako jeden kalendárny mesiac pred uskutočnením zájazdu hradí Zákazník jednorázovo v plnej výške, a to na účet CA Seapoint, v pobočke príslušnej banky, bankovým prevodom, prípadne priamo v prevádzke CA Seapoint.

3.4 Zákazník berie na vedomie, že po podpise zmluvy môže vo výnimočných prípadoch nastať situácia, že cestovná kancelária usporiadajúca príslušný Zájazd, resp. CA Seapoint rezerváciu nepotvrdí. V takom prípade sa zmluva od začiatku ruší a Zákazník má nárok na bezodkladné vrátenie všetkých už uhradených finančných prostriedkov.

3.5 Zákazník súhlasí s tým, že CA Seapoint, resp. príslušná CK (ak neuvádzajú obchodné podmienky CK inak), je oprávnená jednostranne zvýšiť cenu Zájazdu, a to iba za týchto podmienok:

(a) k zvýšeniu ceny Zájazdu nesmie dôjsť počas dvadsiatich (20) dní pred začatím Zájazdu; alebo

(b) cenu za Zájazd možno zvýšiť, ak dôjde k zvýšeniu ceny za dopravu vrátane cien pohonných hmôt, a to maximálne o sumu, o ktorú sa zvýši cena pohonných hmôt u príslušného Zájazdu; alebo

(c) cenu za Zájazd možno zvýšiť, ak dôjde k zvýšeniu platieb spojených s dopravou, napríklad letiskových a prístavných poplatkov, ktoré sú zahrnuté v cene Zájazdu, a to maximálne o sumu, o ktorú sa zvýši cena predmetných platieb u príslušného Zájazdu; alebo

(d) cenu za Zájazd možno zvýšiť, ak dôjde k zmene kurzu eura použitého na určenie ceny zájazdu v priemere o viac ako 5%, ak k tejto zmene nedôjde do dvadsiateho prvého (21) dňa pred začatím Zájazdu.

Informácie o zvýšení ceny Zájazdu musí byť Zákazníkovi odoslaná najneskôr dvadsaťjeden (21) dní pred začatím Zájazdu, 

inak  CA Seapoint, resp. príslušnej CK, nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene Zájazdu.

3.6 Ak je CA Seapoint alebo CK nútená z objektívnych dôvodov zmeniť podmienky zmluvy alebo cenu za Zájazd, má Zákazník v lehote piatich (5) dní od doručenia návrhu na zmenu zmluvy možnosť od zmluvy odstúpiť, v opačnom prípade sa má za to, že Zákazník s navrhovanou zmenou zmluvy súhlasí.

3.7 Platby zo zahraničia a do zahraničia sú možné len po individuálnej dohode s CA Seapoint a bankové poplatky hradí vždy Zákazník.

3.8 Vyššie uvedené platobné podmienky podľa článku 3 týchto Podmienok neplatia, pokiaľ Zákazník po dohode s CA Seapoint platí cenu za Zájazd priamo CK. V tom prípade platia platobné podmienky príslušnej CK, ak sú v rozpore s článkom 3 týchto Podmienok. 

4. Cestovné doklady

4.1 Každý Zákazník je povinný mať so sebou do zahraničia platný cestovný pas, prípadne občiansky preukaz pre cesty po Schengenskom priestore. Každý Zákazník je povinný si overiť dôležité informácie súvisiace so vstupom do vybratej destinácie, prípadne štátu, ktoré pri pozemnej doprave do vybranej destinácie prechádzajú. Vízové formality si musí zaistiť Zákazník vždy sám ešte pred vycestovaním. Za prípadné neudelenie víza nenesie CA Seapoint či CK žiadnu zodpovednosť.

4.2 Zákazník si je vedomý toho, že pre rôzne destinácie je stanovená odlišná minimálna platnosť cestovného pasu (zvyčajne vyjadrená v mesiacoch po návrate z destinácie). U väčšiny destinácií sa jedná o platnosť šesť (6) mesiacov. Bližšie informácie sú k nájdeniu na webových stránkach Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky. Taktiež sú cestujúci povinní si pred objednaním cesty skontrolovať vízové, bezpečnostné a ďalšie podmienky potrebné pre vstup do krajiny a pobyt v nej, vrátane situácie v destinácii. Zákazníci inej ako slovenskej štátnej národnosti sú povinní si ešte pred objednaním zájazdu zistiť pasové, vízové a iné formality pre svoj pobyt v príslušnej destinácii, aj v krajinách prípadných prestupov či prejazdov.

4.3 Pre prípad straty cestovného dokladu v zahraničí, odporúčame klientom pre jednoduchšie vybavenie náhradných dokladov, aby cestovali s niekoľkými kópiami svojich cestovných dokladov, prípadne, aby ich mali uložené v emailovej pošte atď. Tieto kópie môžu uľahčiť riešenie mnohých situácií. Jedná sa najmä o prípady straty dokladu či odcudzenia a pri požiadavke hotela nechať cestovný pas na recepcii do druhého dňa. Hotely si môžu cestovný doklad kopírovať či oskenovať a mali by doklad bezodkladne klientovi vrátiť. V prípade straty cestovného dokladu v zahraničí, občan SR nahlási stratu alebo odcudzenie cestovného dokladu v zahraničí miestnej polícii a požiada, aby mu o tom vydala potvrdenie. Následne stratu oznámi zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky (ďalej ZÚ SR). V prípade núdze sa cestujúci môže so žiadosťou o pomoc obrátiť na príslušný zastupiteľský úrad SR. Zoznam úradov je obsiahnutý na internetovej stránke MZV  SR v kapitole Slovenské zastupiteľstvá – záložka „Všetky zastupiteľstvá“. V prípade, že občan SR naliehavo potrebuje cestovný doklad, požiada ZÚ SR o vystavenie cestovného preukazu (náhradného cestovného dokladu); ten vydáva ZÚ SR v čo najkratšom čase, ako sú splnené podmienky ustanovené pre jeho vydanie. Cestovný preukaz je cestovným dokladom k jednotlivej ceste s územnou a časovou platnosťou obmedzenou účelom cesty, najmä na uľahčenie návratu do Slovenskej republiky.

4.4 Potrebné ostatné doklady zabezpečované CA Seapoint či príslušnou CK, ako napr. vouchery, letenky a pod, obdrží Zákazník od CA Seapoint alebo príslušnej CK. Ak nie je dohodnuté inak, sú tieto doklady odosielané zvyčajne 3 až 5 dní pred odchodom alebo môžu byť odovzdané Zákazníkovi až priamo na mieste odchodu. V prípade letu leteckou spoločnosťou, ktorá nevyžaduje ani elektronické letenky, či v prípade ubytovania v takom ubytovacom zariadení, ktoré nevyžaduje ani elektronické vouchery, sa Zákazník na letisku aj v ubytovacom zariadení preukáže cestovným dokladom, prípadne občianskym preukazom.

5. Zájazdy na vyžiadanie

5.1 Pri niektorých ponukách Zájazdov sa môže Zákazník pokúsiť vyžiadať ďalšie miesta, a to aj za predpokladu, že z ponuky Zájazdov vyplýva, že žiadne miesta už nie sú.

5.2 Záujemca berie na vedomie, že pri týchto Zájazdoch je zo strany usporiadateľa Zájazdu nutné vyžiadať voľnú kapacitu najskôr u príslušného zahraničného partnera CK, resp. CA Seapoint (tj. pri ubytovacích zariadeniach v zahraničí apod.).

5.3 V takomto prípade je CA Seapoint oprávnená požadovať podľa podmienok danej CK zálohu na cenu Zájazdu vo výške až 100 % tohto Zájazdu ešte pred tým, ako je rezervácia Zájazdu potvrdená zo strany zahraničného partnera.

5.4 V okamžiku úhrady zálohy dochádza medzi CA Seapoint a Zákazníkom k uzavretiu Zmluvy na Zájazd. Táto Zmluva nadobúda účinnosť v súlade s článkom 2.6 týchto Podmienok a zaniká v prípade, že nedôjde k potvrdeniu rezervácie. Pokiaľ zanikne Zmluva, Zákazníkovi sa vždy vracia uhradená záloha v plnej výške. Zmluva o zájazde sa riadi právnym poriadkom štátu, v ktorom má usporiadateľ sídlo. Pri nemeckých a rakúskych usporiadateľoch zájazdu je odlišná doba na vybavenie reklamácie ako je všeobecne uvedené v článku 9.4 obchodných podmienok.

5.5 Pre vylúčenie pochybností platí, že na Zájazd podľa tohto článku 5 Podmienok sa vzťahujú storno podmienky danej CK.

6. Storno podmienky

6.1 Zákazník môže pred zahájením Zájazdu usporiadaného CK od Zmluvy odstúpiť. Pokiaľ nie je dôvodom pre odstúpenie Zákazníka porušenie povinností príslušnej CK vyplývajúcej zo Zmluvy alebo zo zákona, je Zákazník povinný zaplatiť príslušnej CK odstupné stanovené nižšie:

(a) Zákazník nie je povinný hradiť žiadne odstupné, pokiaľ dôjde k odstúpeniu skôr, ako je zaplatená záloha na Zájazd či uzatvorená Zmluva;

(b) po uzatvorení Zmluvy a úhrade zálohy či celej čiastky za Zájazd, ktorého usporiadateľom je CK, je Zákazník povinný uhradiť odstupné vo výške stanovenej v obchodných podmienkach danej CK.

(c) Zákazník je povinný zaplatiť odstupné taktiež vtedy, pokiaľ dôjde k odstúpeniu zo strany CK z dôvodov porušenia povinností zo strany Zákazníka.

(d) V prípade preplatku klienta, alebo v prípade storna zájazdu vyvíja CA Seapoint maximálnu snahu o navrátenie finančných prostriedkov klientovi v čo najkratšom možnom termíne. Z procesných dôvodov, z dôvodu potreby časového priestoru na vrátenie peňazí od usporiadateľa zájazdu a pod. sa môže lehota vrátenia predĺžiť. 

6.2 Odstúpenie od zmluvy (storno) musí byť vykonané výhradne písomnou formou s podpisom Zákazníka a zaslané na e-mailovú adresu info@seapoint.sk v pracovnej dobe od pondelka do piatku 9:00-16:00 hod alebo počas otváracej doby na prevádzku CA Seapoint a súčasne zaslané na e-mailovú adresu, či faxové číslo príslušnej CK na kontakty uvedené v Zmluve.

6.3 Aj keď CA Seapoint vyvíja maximálnu snahu spolupracovať iba s osvedčenými a preverenými partnermi, môže sa bohužiaľ v ojedinelých prípadoch CK dostať do úpadku. V prípade, že na príslušnom súde bude začaté konkurzné konanie s CK, vráti CA Seapoint zaplatené finančné prostriedky Zákazníkom, pokiaľ vrátenie finančných prostriedkov bude umožňovať zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení. Pokiaľ bude nutné zaplatené finančné prostriedky vymáhať v rámci konkurzného konania CK (alebo v rámci iného obdobného konania), vráti CA Seapoint Zákazníkovi tú časť zaplatených finančných prostriedkov, ktoré v rámci konkurzného konania obdrží, znížené o náklady spojené s jej vymáhaním, bez zbytočného odkladu po tom, čo tieto finančné prostriedky obdrží.

7. Odmietnutie Zákazníka

7.1 CA Seapoint si vyhradzuje právo odmietnuť akékoľvek objednávky či uzatvorenie Zmluvy so Zákazníkom hlavne v nasledujúcich prípadoch:

(a) Zákazník opakovane zasiela neúplné alebo úmyselne nesprávne vyplnené objednávky, alebo

(b) Zákazník neuvedie správne kontaktné údaje na svoju osobu;

(c) Zákazník viac ako v dvoch po sebe nasledujúcich prípadoch bezdôvodne nezaplatí zálohu alebo celú čiastku za objednaný Zájazd v súlade s článkom 3 týchto Podmienok, alebo

(d) Zákazník vo viac ako dvoch prípadoch nezašle podpísanú cestovnú zmluvu v súlade s článkami  2.5 a 2.6 týchto Podmienok, alebo 

8. Spracovanie Osobných údajov

8.1 Zákazník dáva CA Seapoint výslovný a dobrovoľný súhlas so spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov uvedených na objednávke alebo v zmluve alebo poskytnutých v súlade s poskytnutou recenziou podľa článku 10.5 týchto Podmienok (vrátane obrazových snímok). Zákazník vyhlasuje a zodpovedá za to, že je oprávnený udeliť vyššie uvedený výslovný a dobrovoľný súhlas so spracovaním a uchovávaním osobných údajov i za všetky osoby zobrazené na obrazovej snímke v súlade s článkom 10.5 týchto Podmienok. Poskytnuté osobné údaje nebudú CA Seapoint spracované na iné účely ako na účely ponúkania služieb cestovnej agentúry a ponúkanie a predaj zájazdov a iných služieb CA Seapoint.

8.2 Pokiaľ je medzi poskytnutými údajmi elektronický kontakt na Zákazníka, Zákazník súhlasí so zasielaním obchodných informácií zo strany CA Seapoint, a to k účelom podľa článku 8.1 týchto Podmienok. Zákazník môže tento súhlas odmietnuť uvedením jednoduchej poznámky „Nezasielať obchodné informácie“ do časti „Požiadavka/prianie klienta“ uvedenej v Zmluve.

8.3 Osobné údaje Zákazníka môžu byť sprístupnené iba príslušným CK, a to za účelom plnenia Zmluvy a pre účely spracovania osobných údajov v rozsahu podľa predchádzajúcej vety. 

9. Zodpovednosť za porušenie záväzku

9.1 Zákazník berie na vedomie, že je povinný riešiť akúkoľvek reklamáciu Zájazdu či inej objednanej služby s CA Seapoint, a to bez ohľadu na to, či je usporiadateľom zájazdu CA Seapoint či iná CK. CA Seapoint sa zaväzuje akúkoľvek reklamáciu riešiť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie.

9.2 Prípadné reklamácie Zájazdu či služieb CA Seapoint odporúča riešiť na mieste pobytu s delegátom príslušnej CK, alebo na recepcii ubytovacieho zariadenia, aby mohli byť vady ihneď odstránené či napravené delegátom CK, ubytovacím zariadením atď. CA Seapoint odporúča pre vybavenie reklamácie nechať si reklamované skutočnosti potvrdiť písomne podpisom zástupcu príslušnej CK či ubytovacieho zariadenia. Taktiež býva k dispozícii Zákazníkovi nonstop telefónna linka usporiadajúcej CK.

9.3 Pokiaľ nie je možné zaistiť pokračovanie Zájazdu inak ako prostredníctvom služieb cestovného ruchu nižšej kvality ako uvedenej v Zmluve, je CK povinná vrátiť Zákazníkovi rozdiel v cene.

9.4 Ak sa Zákazník rozhodne reklamovať Zájazd či inú poskytnutú službu až po ukončení Zájazdu, je potrebné reklamáciu zaslať bez zbytočného odkladu (najneskôr však do 1 mesiaca od skončenia zájazdu, alebo od okamihu, kedy mal byť Zájazd ukončený, inak nárok zaniká). Ak bude reklamácia namiesto do CA Seapoint doručená príslušnej CK, príslušná CK o reklamácii upovedomí CA Seapoint a lehota podľa predchádzajúcej vety ostáva zachovaná. Reklamáciu môže Zákazník tiež poslať na mail info@seapoint.sk alebo podať na prevádzke CA Seapoint aj písomne. Písomná reklamácia by mala obsahovať číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia, identifikáciu usporiadajúcej CK, popis reklamovanej služby, uplatňovaný nárok, bankový účet Zákazníka a spísaný reklamačný protokol z miesta pobytu najlepšie potvrdený aj delegátom CK, doplneným fotografiami reklamovanej skutočnosti (ak je to možné) a ďalšími vhodnými materiálmi. O spôsobe vybavenia reklamácie bude Zákazník oboznámený zo strany usporiadajúcej CK v súlade s reklamačným poriadkom CK, a to najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie, pokiaľ sa Zákazník s usporiadateľskou CK nedohodne na dlhšej lehote.

9.5 Zákazník je povinný uplatniť reklamáciu včas a bez zbytočného odkladu tak, aby mohla byť zjednaná náprava, pokiaľ možno na mieste samom (v destinácii v priebehu Zájazdu). Uplatnenie reklamácie na mieste samom umožní odstránenie vady okamžite, zatiaľ čo s odstupom času sa sťažuje preukázateľnosť i objektívnosť posudzovania, a tým aj možnosť riadneho vybavenia reklamácie. Reklamáciu služieb je možné uplatniť v mieste poskytovania služieb u delegáta usporiadajúcej CK a to písomne alebo ústne. O ústnom podaní reklamácie bude spísaný reklamačný protokol, v ktorom bude uvedené meno Zákazníka, špecifikácia Zájazdu, názov ubytovania a popis reklamácie. Reklamačný protokol bude podpísaný Zákazníkom a delegátom usporiadajúcej CK. V prípade, že reklamácia nebude z akéhokoľvek dôvodu vybavená na mieste samotnom, je potrebné ju uplatniť po návrate v súlade s článkom 9.4 týchto Podmienok.

9.6 Zákazník sa zaväzuje poskytovať CA Seapoint a usporiadajúcej CK súčinnosť pri šetrení reklamácie a preukazovaní reklamovaných skutočností.

9.7 Podľa zákona č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  je možné, aby sa zákazník obrátil na Slovenskú obchodnú inšpekciu a podal návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, podľa ustanovenia §12 Zákona. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky. Zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/. Zákazník je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Zákazník je tiež oprávnený použiť na riešenie svojich sporov platformu riešenia sporov online, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažností. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho sporov online. Klient môže priložiť dokumenty na podporu svojich sťažností.

 

10. Ďalšie práva a povinnosti strán

10.1 Príslušná CK, je povinná pred uzavretím zmluvy v katalógu, ponuke, na svojich webových stránkach, na svojej predajni, v týchto Podmienkach dostupných kedykoľvek na Webe alebo v rámci Mobilnej aplikácie či iných podmienkach príslušnej CK, prípadne inou preukázateľnou formou pravdivo, zrozumiteľne, úplne a riadne informovať Zákazníka o všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie Zákazníka o kúpe Zájazdu, najmä o:

(a) termíne zahájenia a ukončenia Zájazdu, 

(b) cene Zájazdu, vrátane časového rozvrhu platieb a výške zálohy, 

(c) prípadoch, kedy je Zákazník povinný zaplatiť CK odstupné pri odstúpení od Zmluvy, a o výške tohto odstupného, 

(d) mieste určenia cesty alebo pobytu, 

(e) druhu dopravného prostriedku (hlavné charakteristické znaky alebo triedy), 

(f) ubytovaní (poloha, kategória, stupeň vybavenosti a hlavné charakteristické znaky) – mapa o umiestnení ubytovania uvedená na Webe či v rámci Mobilnej aplikácie môže byť iba orientačná, 

(g) stravovaní, 

(h) predpokladanej trase cesty, vrátane časov a miest zastávok, 

(i) pasových a vízových požiadavkách pre občanov Slovenskej republiky a zdravotných formalitách, ktoré sú nutné pre cestu a pobyt, a o zvyčajných cenách a lehotách pre ich vybavenie, 

(j) tom, či je pre Zájazd požadovaný minimálny počet zákazníkov vrátane termínu, kedy najneskôr pred odjazdom musí byť Zákazníkovi oznámené, že nebolo tohto minimálneho počtu dosiahnuté a CK Zájazd zruší, 

(k) rozsahu a podmienkach poistenia záruky pre prípad úpadku CK (rozsah poistného plnenia, podmienky pre uplatnenie nároku Zákazníka, poisťovňa, s ktorou má uzatvorené poistenie), 

(l) programe v mieste pobytu, 

(m) lehote, v ktorej môže Zákazník oznámiť, že sa Zájazdu miesto neho zúčastní iná osoba, pokiaľ sú dôvody pre jej stanovenie, a o podmienkach, ktoré musí účastník zájazdu spĺňať, pokiaľ sú dôvody pre ich stanovenie, 

(n) možnosti uzatvoriť individuálne poistenie Zákazníka pre cesty a pobyt vrátane poistenia pre prípad, že Zákazníkovi vzniknú náklady v súvislosti s jeho odstúpením od Zmluvy, pokiaľ toto poistenie nie je zahrnuté v cene Zájazdu. 

10.2 Príslušná CK, je povinná Zákazníkovi písomne poskytnúť najneskôr 7 dní pred zahájením Zájazdu podrobné informácie, ktoré nie sú obsiahnuté v Zmluve alebo katalógu a ktoré sú pre Zákazníka dôležité. Týmito informáciami sa rozumejú hlavne tie uvedené v §741d odst.1 zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.

10.3 CA Seapoint sa zaväzuje v rámci výkonu svojej obchodnej činnosti postupovať v súlade so Zákonom a predpismi na ochranu spotrebiteľa, aby boli čo najlepšie chránené záujmy Zákazníka.

10.4 Zákazník bol s  týmito Podmienkami oboznámený, výslovne ich prijíma a potvrdzuje, že tieto Podmienky neobsahujú žiadne ustanovenia, ktoré Zákazník nemohol očakávať.